RAZSTAVA PORTRETOV MARIBORSKO-LAVANTINSKIH ŠKOFOV

Spletna razstava portretov mariborsko-lavantinskih škofov, ki jih hrani Nadškofijski ordinariat v Mariboru, predstavlja nadaljevanje razstave lavantinskih škofov, avtorice Ane Lavrič. Obravnavani so reprezentančni portreti vseh ordinarijev, ki so se na čelu škofije (po 2006 nadškofije) zvrstili od prenosa škofijskega sedeža iz Šent Andraža v Maribor leta 1859 do današnjih dni, z drugimi besedami, od svetniškega škofa Antona Martina Slomška do prvega mariborskega nadškofa dr. Franca Krambergerja. Začeti s škofom Slomškom, s katerim se zaključi že omenjena razstava lavantinskih škofov, je nedvomno smiselno, saj bi brez njega ne prišlo do ključnega dogodka v zgodovini škofije, prestavitve njenega sedeža v Maribor, večji problem pa je predstavljalo vprašanje, s portetom katerega nadpastirja pregled zaključiti. Pri odločitvi za (nad)škofa Krambergerja sta bili temeljnega pomena zlasti dejstvi, da je bil on zadnji, ki je še nosil naslov mariborsko-lavantinskega škofa (do 2006), še zlasti pa, da se njegov naslednik dr. Marjan Turnšek (nadškof in metropolit  2011-2013) spričo kratke škofovske službe žal ni dal portetirati.

Vsak posamezen škof je uvodoma predstavljen s faktografskimi podatki o njegovih škofovskih službah in njegovim škofovskim geslom, sledi življenjepis, nato pa predstavitev portreta iz galerije škofov, hranjene v mariborski nadškofijski palači. Na koncu posamezne predstavitve je podan seznam osnovne literature, v kateri lahko zainteresirani najdejo dodatne informacije o življenju, delu in pomenu upodobljenca.

Upamo, da bo spletna razstava mariborsko-lavantinskih škofov, tako kot njena predhodnica, vplivala na poglobitev vedenja o zgodovini škofije in njenih nadpastirjev, pa tudi spodbudila nadaljnje raziskave upodobljencev in njihovih upodobitev.

 

Franci Lazarini

(17. 11. 2014)

 

Zasnova razstave: Ana Lavrič, Franci Lazarini

Avtor razstave: Franci Lazarini

Oblikovanje razstave: Andrej Furlan

Fotografsko gradivo: Andrej Furlan, © UIFS ZRC SAZU

Lastnik originalov: Nadškofijski ordinariat Maribor

 


Razstava je nastala kot del aplikativnega raziskovalnega projekta:

Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor / Visual Arts and Architecture in the Spatial Context of the City of Maribor.

Šifra projekta: L6-4315

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sofinancerja: Mestna občina Maribor, Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Nosilec projekt: Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU